ارزیابی رایگان قضایی

قوانین و شرایط ارزیابی حقوقی

  • مراجعه جهت ارائه مدارک و شرح پرونده به صورت حضوری در محل دفتر تهران با تعیین وقت و هماهنگی قبلی با کارشناسان مجموعه صورت خواهد گرفت.
  • امکان دریافت مشاوره تلفنی وجود دارد.
  • تنها جلسه اول مشاوره و ارزیابی رایگان بوده و در صورت نیاز به جلسه مشاوره دوم، حق مشاوره دریافت می شود.
  • مبلغ حق الوکاله جهت انجام پرونده تحت ارزیابی، به مراجع اعلام خواهد گردید.
ارزیابی رایگان قضایی
فهرست