وکیل انحصار وراثت

انحصار وراثت موضوعی ست که برای هر یک از افراد در طول حیات خویش، پیش آمده و بعید است که هرگز با آن سر و کار پیدا نکنید. وکیل انحصار وراثت برای سهولت انجام امور کارایی خواهد داشت. به ویژه زمانی که تعداد وراث زیاد بوده یا اختلافی میان آن ها وجود داشته باشد، وکیل انحصار وراثت بهترین راه حل خواهد بود.

غالبا يک يا چند تن از وراث که تقاضای انحصار وراثت دارند، درخواست صدور گواهی انحصار وراثت می کنند، ليکن هر ذی نفعی از قبيل طلبکار متوفی يا ورثه، کسی که متوفی به نفع او وصيت کرده (موصی له) يا کسی که از سوی متوفی مامور اجرای وصيت شده است (وصی) می توانند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت کنند. مخالفت يا همکاری نکردن يک يا چند تن از ورثه به هر دليلی که باشد مانع رسيدگی و صدور گواهی انحصار وراثت نيست.

برای انحصار وراثت به مدارک زیر نیاز خواهید داشت:

– گواهی فوت متوفی صادر شده از سوی اداره ثبت احوال کشور
– کپی شناسنامه تمامی وراث
– کپی عقدنامه همسر دائمی متوفی
– فرم استشهادیه دال بر منحصر بودن وراث به اشخاص نامبرده شده
– گواهی تسليم اظهارنامه ماليات بر ارث به اداره امور اقتصادی و دارايی آخرين محل اقامت متوفيی. در اين مرحله صرفا مشخصات متوفی و اموال و دارايی های وی در فرم مخصوصی به اداره دارايی اعلام می شود و نيازی به پرداخت ماليات نيست.

وکیل انحصار وراثت

لازم به ذکر است که برای صدور گواهی انحصار وراثت بايد به شورای حل اختلاف آخرين محل اقامت دائمی متوفی مراجعه کرد. ليکن بايد توجه کرد که رسيدگی به دعاوی درباره اصل و نسب، وصيت، توليت يا وقف که ممکن است پس از فوت متوفی ايجاد شود کماکان در صلاحيت دادگاه های عمومی است و چنين دعاوی حتی با توافق طرفين قابليت طرح در شورای حل اختلاف را ندارد.

فهرست