وکیل شهرداری ها

در صورتی که پیش از این پرونده ای مربوط به شهرداری پشت سر گذاشته باشید، متوجه حساسیت موضوع و پیچیدگی این پرونده ها شده اید. وکیل شهرداری ها بهترین گزینه برای فائق آمدن بر پرونده هایی ست که با شهرداری سر و کار دارند.

قوانین و مقررات شهرداری و کمیسیون های شهرداری و نیز آئین نامه ها و بخشنامه های مربوط به شهرداری ها در تخصص وکیل شهرداری ها می باشد. دعاوی مطروحه علیه شهرداری یا پرونده هایی که از هر طریقی بخشی از آن به شهرداری مربوط است، به شکل دیگری دنبال شده و نیازمند تخصص قطعی و مستقیم در این زمینه است.

قسمت بزرگی از پرونده های شهرداری ها، با موضوع زمین ها و املاک، عوارض و … مفتوح شده و به دلیل عدم استفاده از وکیل آگاه مدت ها در دادگاه ها به طول می انجامد.

وکیل شهرداری ها

شهرداری به عنوان سازمانی که مسئول اداره شهرها در سراسر کشور می باشد، با تمام جوانب و ابعاد پیچیده نظام شهری است؛ دارای وظایف و اختیاراتی برای حصول به وضعی است که زندگی شهروندان در محدوده قانونی و حریم شهرداری از استانداردهای لازم برای سکونت و فعالیت برخوردار گردد.

در بیشتر مواقع مطرح کردن شکایتی علیه شهرداری یا رسیدگی به پرونده ای که سمتی از آن شهرداری ایستاده باشد، بسیار سنگین و مشکل خواهد بود. از این روی وارد شدن به چنین پرونده هایی به تنهایی و بدون کمک گرفتن از وکیل پایه یک دادگستری؛ سنجیده به نظر نمی رسد و احتمال موفقیت حتی در صورت بودن به جانب حق، سخت و دور می نماید.

پیچیدگی پرونده های ملکی و مربوط به اراضی وابسته به شهرداری، از خاصیت دعاوی وابسته به شهرداری ها بوده و افراد حقیقی یا شرکت های حقوقی برای رسیدگی به این پرونده ها نیازمند یاری حقوقی و قضایی خواهند بود.

فهرست